عضویت جناب آقای غلامعلی مهری در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای قانون
1398/01/21
هیأت وزیران در جلسه 1398/1/18 به پیشنهاد شماره 6150 مورخ 1398/1/18 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 و در اجرای ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304ه مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: 
آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304ه مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان جلیلیان و علیرضا محفوظی می شوند.