همايش هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و کارگاه آموزشی در توانیر
1396/04/17
همایش هماهنگی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات و کارگاه آموزشی اعضای گروه تحقیق و مدیران امور کارکنان شرکتهای دولتی زیر مجموعه با حضور مدیر عامل شرکت توانیر و نماینده وزیر نیرو و دبیر هیات عالی نظارت ریاست جمهوری در شرکت توانیر برگزار گردید.