ابلاغ دستورالعمل جديد شماره 8 (اجراي فرامين مرکز) از دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري
1396/04/17
مطابق ماده 7 و ماده 12 قانون سازمان برق ايران و بند "ز" ماده 1 قانون تاسيس وزارت نيرو و براساس بند 11 از فصل دوم اساسنامه شرکت مديريت شبکه برق ايران، بدينوسيله دستورالعمل جديد شماره 8 از مجموعه دستورالعمل های ثابت بهره برداری با عنوان (اجرای فرامین مرکز) جهت اجرا ابلاغ می گرددوکلیه نهادهای موضوع این دستورالعمل از تاریخ این ابلاغیه موظف به اجرای دقیق مفاد آن می باشند.