بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 1
1396/05/01
Top of Form
 
     
   «...و إذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدل...» سوره نساء آیه :58
)و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید (
استقرار نظام اداری پویا، کارآمد و سالم یکی از شاخص های مهم توسعه و از اهم سیاست های کلی نظام اداری محسوب می گردد. از ضرورت هاي تحقق این مهم توجه به نهادینه سازی باورها، نگرش ها و تعميق مفاهيم ارزشي مي باشد. ارزيابي نتايج بررسي هاي انجام گرفته گوياي اين امر مي باشد که بخش قابل توجهي از تخلفات اداري ناشي از عدم آگاهي کارکنان نسبت به قوانين، مقررات و ضوابط اداري مي باشد، از اينرو آموزش و افزايش مستمر سطح آگاهي هاي عمومي کارکنان مي تواند نقش برجسته اي در تقويت و ارتقاء قانون گرايي و به تبع آن بهبود شاخص هاي سلامت اداري باشد. در اين راستا اين دفتر در نظر دارد به منظور پيشگيري از تخلفات اداري با رويکرد تقويت ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي، نسبت به ارايه پيام هاي آموزشي در قالب "بيشتر بدانيم" در اولين روز کاري هر هفته از طریق اینترانت اقدام نمايد. اميد است با مطالعه اين پيام ها بعنوان راهکار اجرايي گامي موثر در جهت پیشگیری و حذف تخلفات و ايجاد و استقرار نظم و آرامش در محيط کار برداشته شود.
باستناد اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

تعاریف

جرم : هر فعلی یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.    ( ماده 2 قانون مجازات اسلامی)

تخلف : در تعریف اداری یعنی عدم انجام وظایف اداری و عدول مأمور دولت از مقررات اداری حین انجام وظیفه که به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود :
الف : قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله.
ب : تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.

متهم : کسی است که گمان می رود از ناحیه وی یک یا چند تخلف یا جرم واقع شده ولی این ادعا هنوز ثابت نشده است و ممکن است پس از رسیدگی، بی گناهی وی ثابت شود.
محکوم : کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.