بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 10
1396/07/01
موضوع بند 10 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی
چنانچه اموال و اسناد و وجوهی بر حسب وظیفه به کارمندی سپرده شده باشد، او وظیفه دارد که از آن ها محافظت و نگهداری کند و آن ها را از تلف و تصرف به وسیله دیگران مصون نگه دارد و قوانین و مقررات حاکم بر نگهداری آنها را مراعات نماید. مثلاً اگر ماشینی در اختیار دارد در فصل سرما ضدیخ در آن بریزد یا اگر اسنادی در اختیار دارد در محل مناسب و دور از دسترس دیگران قرار دهد یا اگر وجوه در اختیار دارد آن را به گونه ای مناسب مانند این که در گاو صندوق یا حساب بانکی نگهداری کند.
معیار ارزیابی رفتار یک کارمند در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، رفتار یک مالک دلسوز و رفتاری است که او معمولاً درباره اموال و اسناد و وجوه متعلق به خود دارد و چنان چه او در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی تسامح کند، مسئول بوده و رفتار او مشمول بند 10 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می گردد.
آن چه از عبارت تسامح در قسمت اول بند 10 ماده 8 قانون مستفاد می شود، این است که کارمند در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، کوتاهی و اهمال کرده و به مسئولیت و وظیفه خود نسبت به حفظ آن عمل نکرده باشد. ولی چنان چه کوتاهی و اهمال در ناحیه کارمند وجود نداشته و به واسطه عامل خارجی یا قوه قهریه، اموال و اسناد و وجوه دولتی در معرض تلف قرار گیرد، مسئول نبوده و تخلفی به او قابل انتساب نخواهد بود.
اهمال و کوتاهی در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی علاوه بر آن که تخلف اداری محسوب می شود، واجد جنبه کیفری نیز می باشد، به موجب مواد 544 و 598 قانون مجازات اسلامی، چنان چه اموال و اسنادو وجوه دولتی به واسطه اهمال اشخاصی که بر حسب وظیفه آن ها را در اختیار دارند، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم یا در صورتی آنان به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند، مسئولیت کیفری متوجه آن ها بوده و به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می شوند. آن چه گفته شد، مربوط به قسمت اول بند 10 ماده 8 قانون و ناظر به موردی است که کارمند صرفاً تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی سپرده شده به او داشته باشد و خسارت یا تلف به وسیله دیگری و به واسطه تسامح کارمند اتفاق بیفتد، ولی اگر کارمند مستقیماً موجب ایراد خسارت یا تلف اموال و اسناد و وجوه دولتی گردد، عمل او مشمول قسمت دوم بند 10 ماده 8 قانون (ایراد خسارت به اموال دولتی) بوده و طبیعی است که در این حالت مجازات او نسبت به حالت قبلی که صرفاً تسامح بوده، شدیدتر خواهد بود. زیرا در ایراد خسارت به اموال دولتی خود کارمندی که اموال و اسناد و وجوه دولتی بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، مباشرت و دخالت مستقیم دارد.

دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو