بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 11
1396/07/16

موضوع بند 11 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
افشا به معنای آشکار کردن، فاش کردن و پدیدار ساختن است.
منظور از اسرار، اطلاعاتی است که مأمور دولت و کارمند به مناسبت شغل و وظیفه خود از آن ها مطلع شده یا بدست می آورد و دست یافتن به آن ها جز برای افرادی که صلاحیت دسترسی دارند، مجاز نمی باشد. بنابراین کارمند دولت مکلف به حفظ و عدم افشای آن ها می باشد و افشای آن ها جز در مواردی که قانون مجاز شمرده است، جرم و تخلف اداری محسوب می شود.
منظور از اسناد محرمانه اداری، آن گونه که از ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی استفاده می شود، عبارت است از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده ها،عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.
مطابق ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، «هریک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسبت وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد، در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10سال حبس و در مورد اسناد محرمانه به حبس حنجه ای از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود. همین مجازات حسب مورد است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند. در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد، مجازات او 3 تا 6 ماه حبس حنجه ای خواهد بود».
همچنین به موجب ماده 3 قانون مذکور، «هریک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده 1 یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آن ها را فراهم نماید، عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می شود».
بنابراین افشای اسرار و اسناد محرمانه دولتی به هر نحو که باشد تخلف اداری است و تفاوتی نمی کند که افشا نزد یک نفر باشد یا بیشتر که در این صورت مرتکب از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو