بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 3
1396/05/16
 
 
وزارت نیرو
 
     
 

 

بيشتر بدانيم (شماره 3)
1396/05/15
 

شرح عناوین تخلفات اداری
عناوین و موارد تخلفات اداری در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در 38 بند احصاء شده است که ذیلاً بندهای مذکور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
نقض قوانین و مقررات مربوط
کارمندان دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت موظف هستند که وظایف خود را با تبعیت از قوانین و مقررات انجام دهند و تخلف از قوانین و مقررات ممنوع و مشمول بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. قوانین و مقرراتی که کارمندان موظف به تبعیت از آن ها هستند، به دو نوع قابل تقسیم می باشد :
الف) قوانین و مقررات عمومی
این دسته از قوانین و مقررات اختصاص به یک دستگاه یا سازمان نداشته و در تمامی دستگاه ها و سازمان ها قابل اجرا می باشد و همه کارمندان به نحو عموم مشمول آن ها و مکلف به تبعیت از این قوانین و مقررات می باشند. مثل انجام وظایف با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و رعایت قوانین یا ممنوعیت استعمال دخانیات برای کارمندان در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی که همه کارمندان را شامل شده و کارمندانی که در دستگاه ها و سازمان های ذیربط مواد دخانی استعمال نمایند، توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تحت تعقیب قرار می گیرند و این تخلف با بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل انطباق می باشد. همچنین خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعت کشور بیگانه به گواهی وزارت امور خارجه تخلف محسوب و موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ب) قوانین و مقررات اختصاصی
علاوه بر قوانین و مقررات عمومی مربوط به همه سازمان ها و دستگاه های دولتی، قوانین و مقررات اختصاصی خاص آن دستگاه نیز وجود دارد که عدم رعایت این قبیل قوانین و مقررات به تناسب شرح وظیفه و ماهیت کار هر دستگاه دولتی، برای کارمندان آن دستگاه وضع و خاص همان دستگاه می باشد و عدم رعایت آن ها برای کارمندان دستگاه مربوطه تخلف محسوب می شود. در حالی که برای دیگر کارمندان دولت و شاغل در سایر دستگاه ها، چنین مقررات خاصی موضوعیت ندارد. مانند تنبیه بدنی دانش آموز توسط معلم یا کمک به داوطلب در آزمون سراسری خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات، نقض قوانین و مقررات اختصاصی و تخلف اداری محسوب می شود که مشمول بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع، انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی
یکی از اصول اولیه در نظام اداری پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع توسط کارمند می باشد و بر این اساس کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را در مقابل ارباب رجوع با گشاده رویی، دقت، صداقت و رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهند. برخوردهای ناشایست می تواند موجب ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع شود که این تخلف اداری محسوب می گردد.
همچنین، انجام ندادن امور قانونی ارباب رجوع و کوتاهی در انجام آنها مشمول بند فوق بوده و اگر کارمندی امور قانونی ارباب رجوع را بدون دلیل انجام ندهد موضوع در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوط قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
یکی دیگر از تکالیف کارمندان انجام سریع امور قانونی ارباب رجوع می باشد و تأخیر در انجام آن ها بدون دلیل مصداق بند 3 ماده 8 قانون خواهد بود.
ارباب رجوع می توانند در صورت برخورد نامناسب کارمندان با آن ها، کوتاهی در انجام وظیفه، انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی توسط کارمندان بدون دلیل قانونی، به دستگاه ذیربط یا مراجع قانونی شکایت نمایند. از جمله ارباب رجوع می توانند مستقیماً به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه مراجعه و از کارمند شکایت نمایند. علاوه بر آن، می توانند به دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مراجعه و شکایت خود را از کارمند تقدیم نمایند دفاتر مذکور موظفند به شکایات واصله از مردم رسیدگی و پاسخ مقتضی در اسرع وقت به ذینفع ارائه نمایند و در صورت تشخیص تخلف از طرف کارکنان و مسئولین دولتی نسبت به ارجاع پرونده کارمند متخلف به هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو