بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 5
1396/05/28
 
 
 
بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : اخاذی
اخاذی به معنای زورگیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می باشد.
در علم حقوق جرمی است مبنی بر بدست آوردن غیر قانونی پول، مال، سند یا خدمت از یک شخص از طریق اجبار. زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است. اخاذی می تواند از طریق زورگیری بعنوان شیوه خشونت آمیز یا از طریق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی، مالی و ناموسی صورت بگیرد.
جنبه کیفری آن منطبق بر ماده 669 قانون مجازات اسلامی است به موجب این ماده «هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
به استناد ماده فوق، تحقق جرم اخاذی به وجود شرایط ذیل است :
الف) اخاذ، دیگری را به هر نحو تهدید نماید، به عبارت دیگر تهدید منشاء اکراه بوده (اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند) به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ب) تهدید متوجه خود شخص یا بستگان او باشد بنابراین ممکن است اخاذ، خود شخص را به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری تهدید نماید یا تهدیدات فوق متوجه خود شخص نبوده و متوجه یکی از بستگان او باشد که در این صورت نیز تهدید و اکراه تحقق می یابد و تهدید در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه آباء و اولاد موجب اکراه است در این مورد تشخیص درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ج) اخاذ در اثر تهدید و اکراه دیگری، وجه یا مالی از او بگیرد بنابراین اگر شخص بدون اکراه و تهدید، وجه یا مالی را به دیگری بدهد یا شخص تهدید شده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع به اجرا بگذارد و یا خود شخص قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند، اکراه تحقق نمی یابد و در این صورت گرفتن وجه یا مال توسط تهدیدکننده، مصداق اخاذی خواهد پذیرفت.
همانگونه که اشاره گردید اخاذی مشمول بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از نظر اداری نیز قابل پی گیری است و رسیدگی به این مهم توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صورت خواهد پذیرفت.
دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو