بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 8
1396/06/19

موضوع بند 8 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته بوده و کارمندان موظفند به میزان ساعات مذکور در محل کار خود حاضر شده و انجام وظیفه نمایند و ورود و خروج خود را به ترتیبی که در دستگاه مربوطه مقرر شده است، ثبت کنند. پس از ثبت ورود کارمندان در ساعتی که از طرف سازمان معین شده است، خروج آنان در خلال ساعات موظف اداری از اداره مستلزم اخذ مجوز و مرخصی ساعتی از مقام ذیصلاح می باشد. در غیر این صورت عدم حضور کارمند در خلال ساعات موظف اداری تخلف اداری محسوب می شود. بنابراین، اگر کارمندی ورود خود را ثبت کرده و در محل کار حضور پیدا نکند یا از محل کار خود برای ساعاتی و کمتر از یک روز خارج شده و محل کار خود را در خلال ساعات موظف اداری ترک کند، عمل او با بند 8 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منطبق بوده و قابل رسیدگی در هیأت خواهد بود. در صورتی که عدم حضور کارمند در محل بیشتر از یک روز باشد مرتکب غیبت شده و عمل او از شمول بند 8 ماده 8 قانون خارج و مشمول بند 29 ماده 8 (غیبت غیرموجه) خواهد بود.
طبق ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری : «کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، بر اساس اعلام نیاز دستگاه، مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود».
دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو