بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 9
1396/06/25
موضوع بند 9 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
   ساعت شروع و پایان کار وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، بانک ها، مدارس، دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی به وسیله مراجع قانونی تعیین و ابلاغ می شود و کارمندان موظف به ورود و خروج از محل در ساعت معین شده می باشند. تکرار تأخیر در ورود یا تکرار خروج از محل خدمت مشمول بند 9 ماده 88 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می باشد و تخلف اداری تلقی می شود. تخلف موضوع بند فوق شامل دو نوع تخلف متفاوت بشرح ذیل است :
الف) تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت
   تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت، عبارت است از ورود به محل خدمت بعد از ساعات مقرر و بدون کسب مجوز.
ب) تکرار تعجیل در خروج از محل خدمت
   تکرار تعجیل در خروج از محل خدمت، عبارت است از خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر و بدون کسب مجوز.
    تحقق هر دو تخلف تأخیر در ورود به محل خدمت و تعجیل در خروج از آن منوط به وجود دو شرط است :
اولاً، تأخیر در ورود به محل خدمت و تعجیل در خروج از آن باید جنبه تکرار و استمرار داشته باشد و با یک بار اتفاق افتادن تخلف محسوب نمی شود. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن در مورد تکرار و دفعات آن بحثی وجود ندارد، بدین لحاظ هیأت عالی نظارت در پاسخ به نحوه رسیدگی هیأت ها پیرامون موضوع بند 9 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام نموده است : تکرار در تأخیر ورود یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز با لحاظ ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت و تبصره های 1 و 2 آن  قابل رسیدگی است.
ثانیاً، تأخیر ورود یا تعجیل خروج، غیرموجه و یا بدون کسب مجوز باشد. بنابراین اگر تأخیر ورود یا تعجیل خروج با کسب مجوز و موافقت مدیر مافوق و سلسله مراتب اداری باشد، تخلف محسوب نخواهد شد و مدت تأخیر موجه جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد. مطابق ماده 4 آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت، «تأخیر ورود در موارد زیر موجه می باشد و مدت تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد :
الف) وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل وی و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که تحت تکفل وی باشند.
ب) احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده.
تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.
همین حکم را می توان در مورد تعجیل خروج نیز جاری و ساری دانست.
 
    دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو