بيشتر بدانيم

بیشتر بدانیم 2
1396/05/07
تقسیم بندی تخلفات اداری
برخی از تخلفات اداری صرفاً بعنوان تخلف اداری محسوب می شوند. دسته دیگری از تخلفات علاوه بر جنبه اداری تخلف، واجد عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز می باشند.
جنبه اداری تخلف در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد و
جنبه جزایی آن به موجب ماده *19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارسال می گردد.


*ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.

نوع اول- تخلفات اداری واجد جنبه اداری
    این نوع از تخلفات اداری فاقد جنبه کیفری هستند و تنها تخلف اداری تلقی می شوند. در نتیجه فقط قابل تعقیب در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری هستند و در مراجع قضایی قابل طرح و تعقیب نیستند. به عبارت دیگر ارتکاب آن ها تنها سبب مسئولیت اداری کارمند می شود. عناوین این تخلفات به شرح زیر است :
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
نقض قوانین و مقررات مربوط
ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل
ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی
سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
کم کاری یا سهل انگاری در اجرای وظایف محول شده
تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
 دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط
عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها


نوع دوم- تخلفات اداری واجد عنوان جزایی

ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت
اخاذی
اختلاس
تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
داشتن شغل دولتي دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی
هرنوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سئوالات امتحانی یا تعویض آنها
سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری
توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
کارشکنی و شایعه کنی، یا تحریک دیگران به کارشنکنی و کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای مقاصد غیرقانونی
شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای مقاصد غیرقانونی
عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها
 
                                                    دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی
                                                     به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو